Menu

Obchodní podmínky

Provozovatel

Irena Kubíková, Řeznovice 117, 664 91 Ivančice

IČO: 86890301

DIČ: CZ8451293796

1. Všeobecná ustanovení

1.1 Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavřené mezi provozovatelem (dále jen „dodavatel/prodávající") a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující"). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které obchodní podmínky neupravují, občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), vše ve znění pozdějších právních předpisů. Je-li smluvní stranou právnická osoba, řídí se vztahy obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění pozdějších právních předpisů. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.2 Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a kupujícím. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se řádně seznámil s těmito obchodními podmínkami, souhlasí s nimi a nemá proti nim žádných výhrad. Obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách dodavatele a je tak umožněna kdykoliv jejich archivace kupujícím.

1.3. Znění obchodních podmínek může dodavatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Objednání zboží a uzavření kupní smlouvy

2.1. Pro objednání zboží zašle kupující emailem, zprávou, případně telefonicky soupis objednaného zboží. Tato objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy ze strany kupujícího.

2.2. Dodavatel potvrdí neprodleně obdržení objednávky, přičemž toto potvrzení není akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva je uzavřena akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany dodavatele, přičemž za akceptaci se považuje odeslání zboží ze strany dodavatele kupujícímu nebo výslovná akceptace návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany dodavatele prostřednictvím e-mailu nebo telefonu.

2.3 Měnit objednávku a opravovat chyby lze do okamžiku výroby respektive předání zboží k odeslání.

2.4. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy a s jejich využitím při případné další následné komunikaci mezi kupující a prodávajícím. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) jsou hrazeny ze strany kupujícího.

3. Zrušení objednávky

3.1. Kupující má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku výroby respektive odeslání zboží. Tuto skutečnost je spotřebitel povinen prodávajícímu oznámit e-mailem nebo telefonicky.

3.2. V případě, že kupující chce zrušit objednávku na zboží, které bylo pro něj již vyrobeno, je stanoven storno poplatek ve výši 100 % z kupní ceny zboží. Bude vrácena pouze cena za poštovné zaplacené předem.

4. Platba a dodání zboží

4.1. Platné pro zasílání v rámci ČR

4.1.1. Možnosti platby

Bankovním převodem - předem na účet prodávajícího - podklady k platbě budou kupujícímu zaslány po objednání zboží

4.1.2. Možnosti dodání zboží

Česká pošta , doporučená zásilka - poštovné od 45,- Kč dle sazebníku České pošty a velikosti zásilky

Zásilkovna - poštovné 70,- Kč

Kurýr - poštovné 95,- Kč

4.2. Pro zákazníky ze Slovenska

4.2.1. Možnosti platby

Bankovním převodem - předem na účet prodávajícího - podklady k platbě budou kupujícímu zaslány po objednání zboží

4.2.2. Možnosti dodání zboží

Česká pošta - doporučené psaní - poštovné 4,- Euro

4.3. Platbu za zboží převodem na bankovní účet prodávajícího kupující uhradí ve lhůtě 5 pracovních dnů (pokud se kupující s prodejcem nedohodne jinak - výjimky nutné domlouvat s prodávajícím před objednáním zboží). Ujistěte se, prosím, že pošlete platbu v co nejkratším termínu od objednání, aby mohla být objednávka vyřízena v co nejkratším termínu. V případě, že neobdržíme platbu do 5 pracovních dnů, Vás budeme kontaktovat.

4.4. Dodavatel je oprávněn požadovat před dodávkou zálohu ve výši 100 % hodnoty objednávky. Po dodání zboží je na daňovém dokladu hodnota zálohy odečtena.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákona právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží bez udání důvodu. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat mimo jiné na korespondenční adresu dodavatele nebo na adresu elektronické pošty dodavatele.

5.2. Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá dodavateli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od dodavatele obdržel.

5.3. V případě odstoupení od smlouvy vrátí dodavatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, kupní cenu, kterou od něho na základě smlouvy přijal a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Kupující se může s dodavatelem dohodnout i na jiné formě vrácení peněžních prostředků. Dodavatel není povinen vrátit peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá.

5.4. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené dodavateli bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno (vrácené zboží má být nepoškozené, kompletní, v původním stavu a nesmí jevit známky neodborného užívání nebo opotřebování, např. oblečení má být nenošené, neprané a nežehlené a označeno původní identifikační etiketou zboží), vzniká dodavateli vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé a kupující si vyhrazuje nárok odečíst zákazníkovi odpovídající částku za náklady na opětovné uvedení zboží do prodeje. Nárok na úhradu vzniklé škody je dodavatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Za znehodnocení zboží nemůže být považováno běžné poškození původního obalu, které vzniklo vybalováním zboží. Dodavatel má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

5.5. V případě odstoupení od smlouvy nese kupující náklady spojené s vrácením zboží dodavateli.

5.6. Kupující odešle zboží na adresu dodavatele doporučeně, společně se zpět zaslaným zbožím zašle vždy jako doklad o koupi originál faktury za zboží a pro bezproblémové vyřízení také tento vyplněný Formulář pro výměnu/vrácení zboží, kde si kupující uvede výčet vráceného zboží a způsob finančního vypořádání. Zásilky odeslané na dobírku nebudou přijímány.

5.7. Kupující dle § 1837 občanského zákoníku nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

b) u dodávky zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c) u dodávky zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

d) pokud bylo zboží opravováno, pozměňováno nebo udržováno spotřebitelem jinak než prodávající uvádí v návodu užívání,

e) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

f) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nelze, pokud bylo zboží již částečně spotřebováno. Nelze také odstoupit od smlouvy na zboží, jehož charakter to vylučuje, zejména z hygienických důvodů (např. spodní prádlo, obtisky na tělo, apod.). Pokud bude vrácené zboží neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, může prodávající uplatnit náhradu škody.

5.8. V případě nákupu v rámci podnikatelské činnosti (uvedení IČ na nákupní doklad) nárok na odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů nevzniká. V tomto případě se prodej neřídí Občanským zákoníkem, ale Obchodním zákoníkem.

5.9. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi dodavatelem a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. Kupující je povinen vrátit poskytnutý dar i v případě částečného odstoupení od smlouvy, kdy tímto poté nejsou naplněny podmínky pro poskytnutí tohoto daru. V opačném případě je dodavatel oprávněn hodnotu daru odečíst z ceny vráceného zboží.

6. Odpovědnost za vady, rozpor s kupní smlouvou

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti dodavatele za vady, včetně záruční odpovědnosti dodavatele, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy. Při prodeji spotřebního zboží je kupující oprávněn uplatnit právo z odpovědnosti za vady v době 24 měsíců od převzetí zboží.

6.2. Dodavatel odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

6.3. V případě odstranitelné vady má kupující právo na bezplatné řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy. Jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, má kupující právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy. Jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, má kupující právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy. Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li kupující výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

6.4. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, pokud kupující vadu sám způsobil, nebo na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním.

6.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u dodavatele na adrese jeho provozovny. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dodavatel obdržel od kupujícího reklamované zboží. Kladně posouzená reklamace bude vyřízena dodavatelem bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se dodavatel s kupujícím spotřebitelem nedohodne jinak.

7. Ostatní ujednání

7.1 Kupující prohlašuje, že jím zaslaný obrazový motiv, je jeho vlastním dílem a třetí osoby k němu nemohou uplatnit jakákoliv práva. Využívání grafických prvků, fotografií či jiných obrázků, které nejsou vlastním výtvorem kupujícího a ani nejsou převzaty z volně dostupných databází, je možné využívat pouze se souhlasem jejich autora, nebo jen, pokud jsou volně použitelné

7.2 Kupující je plně odpovědný za grafické prvky, fotografie, obrázky, nápisy a texty, které bude zasílat dodavateli při tvorbě návrhů pro konečný výrobek. Kupující zároveň prohlašuje, že žádné z jím zaslaných grafických prvků neohrožují ani neporušují autorská práva, práva k ochranným známkám a práva duševního vlastnictví a že nejsou v rozporu s právy třetích osob. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv přímé či nepřímé škody zákazníka, které mu vzniknou v důsledku porušení povinností uvedených v těchto podmínkách. Dodavatel dále nenese žádnou zodpovědnost za jakékoliv přímé či nepřímé škody třetích osob, které vzniknou v důsledku porušení těchto povinností kupujícím uvedených v těchto podmínkách.

7.3 V případě, že u obrázků konečných výrobků uvedených na webových rozhraních dodavatele není uvedena přímo velikost obrázku a cena, nejedná se o obchodní nabídku za účelem jejich dalšího prodeje.

8. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

8.1 V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem (kupujícím) ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a prodávajícím, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

8.2. Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu.

8.3 Spotřebitelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

9. Ochrana osobních údajů

9.1 Veškeré osobní údaje kupujícího jsou chráněny před zveřejněním a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 sb. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jako "osobní údaje"). Osobní údaje jsou využity pouze pro vyřízení objednávky a pro účely komunikace se zákazníkem. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů dodavatelem, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Kupující je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.3. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje zákazníků prodávající nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

9.4 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.5 V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

a) požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

b)požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav

9.6. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Kupující může písemně zažádat o odstranění údajů z databáze společnosti (prodávajícího).

9.7. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Prostřednictvím nastavení svého webového prohlížeče může kupující jednotlivá cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat. Jednotlivá cookies lze také blokovat nebo povolit jen pro konkrétní stránky

10. Závěrečná ustanovení

10.1 V případě, že by některé ustanovení těchto obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí obchodních podmínek nebo kupní smlouvy.

10.2. Znění obchodních podmínek může dodavatel měnit či doplňovat. Změněné obchodní podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Práva a povinnosti dodavatele a kupujícího vzniklá přede dnem nabytí účinnosti nového znění obchodních podmínek nejsou změnou dotčena.

10.3. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem, s vyloučením všech kolizních norem. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 

Obchodní podmínky ke stažení

 

Přihlášení

Zapomenuté heslo

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti
Naše webová stránka ukládá data na vašem zařízení (cookies a úložiště prohlížeče), aby bylo možné identifikovat vaši relaci a dosáhnout základní funkčnosti platformy, zážitku z prohlížení a zabezpečení.
Můžeme ukládat data na vašem zařízení (soubory cookie a úložiště prohlížeče), abychom mohli poskytovat doplňkové funkce, které zlepšují váš zážitek z prohlížení, ukládat některé vaše preference bez uživatelského účtu nebo bez přihlášení, používat skripty a/nebo zdroje třetích stran, widgety atd.
Použití analytických nástrojů nám umožňuje lépe porozumět potřebám našich návštěvníků a tomu, jak naši stránku používají. Můžeme použít nástroje první nebo třetí strany ke sledování nebo zaznamenávání vašeho procházení našich webových stránek, k analýze nástrojů nebo komponent, se kterými jste interagovali nebo je používali, k zaznamenávání konverzních událostí a podobně.

Přihlášení

Zapomenuté heslo

Produkt byl vložen do košíku
Pokračovat v nákupu Objednat